תקנון אתר "טוב-לילד בפיקוח"

מבוא

אתר "טוב-לילד בפיקוח" מקדם בברכה את המשתמשים בשירותיו. אתר "טוב-לילד בפיקוח"  (להלן:"האתר") משמש כשער כניסה לפיקוח על גני ילדים מתוך רצון להקל על הורים בבחירת פעוטון ו/או גן ילדים ו/או מתן מידע מפורט בנוגע לגנים המצויים בסביבת המגורים של הילד.

מטרת האתר היא הקמת מנגנון שקיפות בתחום גני הילדים והמשפחתונים אשר רבים מהם פועלים ללא פיקוח כלשהו ומבלי בקרה אפקטיבית על פעילות הגן וזאת על התכנים הניתנים בו, המזון לילד, מתקני הגן והבטיחות בגן ומחוצה לו. האתר כולל אינדקס גני ילדים, ייעוץ בתחום, מאמרים ופורומים. השימוש באתר, בתכנים המוצגים בו ובמכשירי קצה שונים (לרבות בטלוויזיה, רדיו, אינטרנט, רשתות טלפונים סלולאריים, טכנולוגיית, WAP , אינטרנט סלולרי, SMS , טלוויזיה בפס רחב, שידור בלוויינים, ברשתות כבלים,WEB TV פקסימיליה, טלפונים ווידאו לסוגיהם, וכן כל אמצעי קצה אחר) כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה להלן (להלן:"התקנון"). אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה, במידה ואינך מסכים לתקנון האתר הימנע מהשימוש באתר זה.

יודגש כי אתר זה הינו ייחודי בצורתו ופועל למען הגולשים באתר, לאור כך הננו מבקשים אותך לכבד את שאר הגולשים באתר ולשמור על כבודם  ועל פרטיותם.

במידה ונתקלת בתוכן המפר זכויות יוצרים דווח עליו מידית למנהלי האתר והוא יוסרלאלתר.
משתמשים ו\או גולשים אשר נמצאים באופן חוזר כמפרים של זכויות יוצרים, יחסמו לצמיתות פרטי הגולש ימסרו לרשויות החוק ו\או לבעל זכויות היוצרים.

השימוש באתר

השימוש באתר מוצע לך כשהוא מותנה בקבלת כל התנאים, ההודעות וההגבלות המפורטים להלן.

השימוש באתר נחשב להסכמה משתמעת לכך שאתה מסכים לכל התנאים, ההודעות וההגבלות שבתנאי תקנון זה.

השימוש באתר ובתכנים שבו ניתנים לשימוש כמות שהם (AS IS) בהתאם להחלטות הנהלת האתר, ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השימוש, המגבלות או התגובות שיעורר הפרסום באתר ובמכשירי הקצה. השימוש, אפוא, בתכנים המוצגים באתר, במכשירי הקצה ובשירותי האתר ייעשו על אחריותך הבלעדית והמלאה.


1.כאשר את/ה מוסר/תהודעה או מידע לפרסום באתר את/ה מתיר/ה ל"טוב-לילד בפיקוח" להשתמש במידע זה ולהציגובאתר ו/או בפורומים השונים,  באופן שכל אדם יוכל לקרוא אותו, להשתמש בו ולהעתיקו.

2.
א. אין לפרסם באתר ו/או בפורומים השונים מידע או פרטים שהינם בלתי חוקיים, בעלי אופי מיני בוטה, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, גזעניים, פוגעים ברגשות הציבור, מעודדים ביצוע עבירה פלילית, עלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית, מוציאים לשון הרע, פוגעים בפרטיות או מהווים הפרה אחרת של החוק הישראלי.

ב. אין לפרסם באתר ו/או בפורומים השונים כל מסר שזכויות היוצרים בו אינן שייכות לך, אלא אם כן קיבלת מראש את הסכמת בעל זכויות היוצרים לפרסום. אין לפרסם באתר כל סימן מסחר, פטנט או מידע אחר שזכויות הקניין הרוחני בו אינן בידיך, אלא אם כן קיבלת מראש את הסכמת בעל הזכויות לפרסום.

ג. מנהלי האתר רשאים לסרב לפרסם כל הודעה שלדעתם מפרה את הוראות תנאים אלה - או למחוק כל הודעה כזאת, אף אם כבר פורסמה.

3. מנהלי האתר- או כל מי שיקבל היתר בכתב ממנהלי האתר - והם בלבד, יהיו רשאים לפרסם במסגרת אתר זה ו/או קבוצות  הפורומים מסרים מסחריים, מודעות או פרסומות מסחריות. פרסומות כאלה יכול שתהיינה בצורה של הודעות לקבוצת הפורומים, מודעות בעמוד ה- Web הכולל את הודעות הפורומים ו/או קבוצת הדיון או בכל דרך אחרת שיחליטו מנהלי האתר . אין לשבש או להתערב בהצגת הפרסומות או בתוכנן. איש, פרט למנהלי האתר, לא יהיה זכאי להציג או להתיר הצגתן של פרסומות מסחריות באתר ו/או בפורומים (ובכלל זה הודעות הכוללות תוכן מסחרי פרסומי).

4.
א. האתר ומנהליו אינם יכולים לבדוק, ולא יבדקו, את המידע הנמסר לפרסום על ידך או על ידי משתמשים אחרים באתר, נכונותו או דיוקו. מסיבה זאת, את/ה בלבד תישא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן המסר שתשגר לאתר ו/או לפורומים השונים ולמלוא התוצאות שינבעו ממנו.

ב. המידע שאת/ה מוסר לפרסום באתר יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט. האתר אינו מתחייב, כי תתקבל תשובה להודעתך. האתר אינו יכולה לדעת אילו תגובות (אם בכלל) תקבל/י בעקבות פרסום הודעתך, מי יגיב למידע שתפרסם וכיצד. לכן, האתר לא יישא כלפיך (או כלפי מי מטעמך) באחריות לתגובות שיתפרסמו באתר ו/או בפורומים, או ישלחו במישרין אליך, או לכל תוצאה שתנבע מפרסום הודעתך באתר ו/או בפורומים. האתר גם לא יישא באחריות בגין כל שימוש שייעשה על ידי צד שלישי בפרטים שיפורסמו על-ידך.

ג. האתר לא ישא בכל אחריות ביחס להודעות בקבוצת הדיון ו/או פורומים, תוכנן של הודעות כאלה, אמינותן, מהימנותן, דיוקן, שלמותן, קבצי מחשב שיצורפו להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשבי המשתתפים בקבוצת הדיון וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לכל צד שלישי בשל מסרים שיפורסמו בקבוצות הדיון או ימסרו באמצעותן.

ד. תשובות שיתקבלו בפורומים לשאלות שבמומחיות אינן מהוות עצה מקצועית. זכור: ייעוץ מקצועי נכון תלוי בעובדותיו המדויקות של כל מקרה ומקרה. הפורומים  אינן מהוות תחליף לייעוץ כזה. האתר אינו אחראי למהימנותן, שלמותן או דיוקן של התשובות או המידע שיתפרסמו באתר. כל מידע ותשובה מסוג זה טעונים אימות וחוות-דעת על ידי בעל מקצוע מתאים. אם החלטת לפעול על בסיס מידע שנתקבל בקבוצות הדיון, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה.

5.
א. כל מידע שתמסור לפרסום יימחק באופן אוטומטי, כעבור פרק זמן שייקבע על ידי  האתר מעת לעת, או בזמן שמספר ההודעות בקבוצת הדיון שבה הצבת את המסר יחייב זאת.

ב. האתר רשאי למחוק לאלתר כל מסר שמסרת לפרסום באתר בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע ו/או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר זה, במשתמשיו, במנהלי האתר או במי מטעמם. בנוסף, האתר יהיה רשאי במקרה זה למנוע ממך פרסום הודעות נוספות בקבוצות הדיון. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות האתר לפי כל דין.

6. מלוא זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה וקוד מחשב המהווים חלק ממנו - הינן של האתר בלבד. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתו של האתר בכתב ומראש. סימני המסחר המופיעים באתר הינם קניינה של "טוב-לילד בפיקוח" בלבד, ואין לעשות בהם שימוש בלא הסכמתו של "טוב-לילד בפיקוח" בכתב ומראש.

צוות האתר עושה את מירב המאמצים ככל הניתן, על מנת לוודא שהתכנים המועלים לאתר לא מפרים זכויות יוצרים ו/או זכויות בסימני מסחר ו/או כל זכויות אחרות של צד ג'. במידה ונתקלת באתר בקובץ המפר זכויות יוצרים, אנא פנה אלינו בהקדם האפשרי ואנו מבטיחים להסיר את הקובץ במהירות. לשם כך יש לשלוח מייל עם פרטים מלאים כולל קישור לקובץ ל: ___________


7. האתר יוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים באתר וכל היבט אחר הכרוך בהם - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה.

מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי האתר ו/או מנהליו ו/או עובדיו השונים בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

8. האתר לא ישא בכל אחריות לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לך, לרכושך או לכל צד שלישי בשל שימוש באתר זה. האתר לא  ישא בכל אחריות למידע המסחרי שיפורסם באתר. למען הסר ספק, מובהר ומוסכם בזה, כי הצבת מודעות ומידע מסחרי כלשהו, באתר לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא, לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי אחרים. כמו כן האתר אינו נותן חסות, מעודד, מציע, מסכים או מביע דעה לגבי נכונותם ו/או דיוקם ו/או רמתם ואיכותם של התכנים ו/או של כל מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים באתרים של אחרים ו/או בכל תוכן, מידע, פרסומות, שירותים, מוצרים, דעות ועמדות שהאתרים של האחרים מפנים אליהם. כל הסתמכות של המשתמש על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, דעות ועמדות המוצגים או המפורסמים באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה כאמור, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית.

כל עסקה שתעשה בעקבות מודעה או מידע המתפרסמים באתר או באמצעות קישור (Link) לאתר צד ג', אינה כוללת את מפעיל האתר כצד בעסקה, ותסוכם ישירות בין המשתמש לבין המפרסם הנוגע בדבר. האתר אינו צד לכל עסקה כזו, והאתר לא ישא באחריות לשירותים ולמוצרים שיוצעו במודעות המתפרסמות באתר או באתרים אליהם הגעת ולרכישות אשר יתבצעו באמצעות פרסומים אלו.

9. ייחודיות אתר זה הינה בפיקוח על גני הילדים- והאתר מבהיר כי תוצאות הפיקוח ו/או אישור הפיקוח מתבצע ברגע נתון  מסוים בלבד ואין כל אחריות כי הנתונים המופיעים באישור הפיקוח יהיו נכונים ו/או מדויקים בכל רגע נתון וידוע לכל גולש באתר כי הנתונים יכולים להשתנות מעת לעת ובכל מקרה האתר ו/או מי מטעמו לא יהיו אחראים בגין מידע שגוי ו/או לא נכון ו/או לא מעודכן, וכל הפונה לגן מחובתו לבדוק ולברר את כל הנתונים ו/או את הכל המידע הרלוונטי ועליו תהיה האחריות המלאה לכך בלבד.

10. האתר מבהיר כי הוא אינו נושא באחריות לשלום הילד ו/או לביטחונו , האתר הוא רק גורם מקשר בין נותני שירותים לבין גולשי האתר בלבד ועל הגולשים מוטלת האחריות לבדוק את טיב השירותים הניתנים ע"י גן כזה ו/או אחר לרבות מתקני הגן  ו/או מבנה הגן וכיוצ"ב.

11. האתר אינו אחראי ואינו נושא באחריות לכל פעולה של נותני שירותים (לרבות ייעוץ פסיכולוגי, ראיית חשבון יעוץ משפטי וכדו') והגולש נותן את הסכמתו לכך כי אין לו כל דרישה ו/או תביעה על האתר ו/או מי מטעמו בגין שירות כלשהו שינתן לו בעקבות גלישתו באתר.

12. האתר אינו מתחייב כי הפרטים המופיעים באינדקס גני הילדים יהיו מעודכנים ו/או מדויקים והאתר מבהיר כי אין לו כל יכולת לבדוק את מהימנות הפרטים ו/או שינוי הנתונים מעת לעת ועל הגולשים באתר האחריות הבלעדית לאמת את הנתונים. כמו כן לא יהיה לאתר כל אחריות כלפי נותני שירותים בגין טעות בפרטי הגן ועל נותן השירותים מוטלת החובה לבדוק מעת לעת את הפרטים ולעדכן  את האתר במידה  והפרטים אינם מדויקים.

13. האתר רשאי להפסיק בכל עת את מתן השירותים באתר, כולם או מקצתם, ואף לסגור את האתר. במידת האפשר תימסר הודעה מוקדמת על הפסקת הפעילות באתר, במסגרת האתר עצמו. האתר אינו חייב למסור לך הודעה אישית, בין אם בדואר אלקטרוני ובין אם בכל דרך אחרת, על הפסקת הפעילות באתר. עם הפסקת הפעילות באתר יהיה האתר רשאי למחוק את המסרים שפרסמת באתר, גם אם טרם הגיע מועד סיום הפרסום על פי הסכם זה.

14.האתר אינו מתחייב שהשירות לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי האתר או מפני נזקים, קלקולים ותקלות (לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר).

15. את/ה תשפה/י את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה/י את האתר , עובדיו, מנהליו או מי מטעמם בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי גורם כלשהו כתוצאה ממידע שמסרת לפרסום באתר.

16. השימוש באתר ו/או בפורומים אינו כולל תמיכה טכנית כלשהי. האתר ישתדל לענות לפניותיך בעניינים טכניים, שישוגרו באמצעות דואר אלקטרוני בלבד, אולם הוא אינו מתחייב לעשות כן.

17. האתר רשאי לשנות תנאי-שימוש אלה מעת לעת, בלא למסור על כך הודעה מראש. הקפד/י אפוא לבדוק עמוד זה לעתים תכופות. האתר יפרסם את התנאים החדשים בעמוד זה, ותחילת תוקפם יהיה עם פרסומם.

18. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.

19. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע מהסכם זה ו/או השימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים בתל אביב בלבד.

האמור בתנאי שימוש אלה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

ADV